Mervärde


Att implementera ett aktivt och systematiskt miljöarbete ökar möjligheterna att vinna mervärden som lyfter företaget ur flera synvinklar.

Mervärden att vinna är:

Minskad miljöpåverkan
Ordning och reda
Kostnadsbesparingar
Konkurrensfördelar

Aktivt systematiskt miljöarbete ökar förutsättningarna till ordning och reda. Därmed erhålls effektivare resursanvändning vilket leder till minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar.
Aktivt systematiskt miljöarbete med alla medarbetares medinflytande ökar förutsättningarna till ökad trivsel, vilket leder till ökad arbetseffektivitet och därmed kostnadsbesparingar.
Att visa omvärlden att man arbetar aktivt och systematiskt för att minska miljöpåverkan ökar förutsättningarna för nya affärsmöjligheter.

 

Minskad miljöpåverkan

Genom att aktivt och seriöst göra ständiga förbättringar i miljöarbetet kan företaget bidra till minskad negativ miljöpåverkan. Exempel på detta kan vara en förändrad resursanvändning som minskar uttömning av ändliga resurser eller utbyte från en ändlig resurs till en förnyelsebar resurs. Denna sorts miljöarbete är till godo för ett framtida hållbart samhälle som vi ska överlämna till våra barn. Det är även ett krav utifrån Miljöbalken att alla som bedriver en verksamhet skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

 

Ordning och reda

Genom att fastställer rutiner och utveckla ett klimat i företaget där alla strävar mot samma mål skapas ordning och reda vilket bidrar till bättre arbetsklimat, arbetseffektivitet samt färre bristkostnader. Inte minst gäller detta då även hälsa och säkerhet ingår i ledningsarbetet. Genom en god ordning på hur kunskap upprättas och upprätthålls om vad verksamheten har att rätta sig efter gällande lagar och andra krav ökas företagets förtroende i omgivningen.

 

Kostnadsbesparingar

Ett ökat medvetande om verksamhetens resursanvändning ökar också möjligheterna till förändrad resursanvändning. Detta ökar förutsättningarna för kostnadsbesparingar. Exempel på detta är spill, utsläpp, energianvändning mm. Stora kostnadsbesparingar är framför allt möjliga vid industrier då man t.ex. övergår från vanliga lysrör till lågenergilampor. Det har också visat sig kostnadsbesparande att genomgå ekokörningsutbildning.
God ordning och reda reducerar också felkostnader.
Kostnadesbesparingar görs även då s.k. bristkostnader reduceras med anledning av att man skapat ordning och reda med rutiner.

 

Konkurrensfördelar

Kunder väljer i allt större utsträckning miljöanpassade och miljömärkta produkter eller tjänster från företag som visar omvärlden att de gör vad de kan för att ha kontroll över den egna miljöpåverkan. Med ett lyckat miljöarbete och en lyckad marknadsföring ökar företagets värde för Goodwill vilket ökar tillfällena för nya affärsmöjligheter.