Miljöarbete

Varför miljöarbete?
Förutsättningar
Verktyg
Bekräftelse

Varför miljöarbete?

Sedan FN-konferensen om ”Miljö och utveckling” i Rio 1992 har miljön kommit allt mer i fokus. Detta förstärktes ytterligare i och med klimatkonferansen i Kyoto 1997. Det är vi människor som tillsammans ska förverkliga ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vi är idag mer inställda på att ta vårt ansvar.
Tidigare kom de hårdaste kraven från myndigheterna, men idag är konsumenter och kunder många gånger de största pådrivarna. Kraven omfattar inte längre bara företagets processer och produkter. Man måste ta hänsyn till miljön i hela sin verksamhet. Det gäller att se möjligheterna i denna förändring. Det finns goda möjligheter att spara och tjäna pengar på miljöarbetet. Företagsekonomiska argument för en miljösatsning är mätbara förbättringar som minskad åtgång av energi och råvaror samt minskade avfallsmängder. Dessutom kan ett effektivt 
och trovärdigt hanterande av miljöfrågorna ge konkurrensfördelar och kostnads- besparingar vilket är en förutsättning för långsiktig överlevnad. En annan stark drivkraft är det engagemang som personalen ofta känner inför miljöfrågor. Det har visat sig att ett aktivt systematiskt miljöarbete där medarbetarna har inflytande ofta skapar en vikänsla vilket leder till ökad trivsel och ökad effektivitet.
Människor blir allt mer oroade över den miljöpåverkan som sker på grund av vårt nuvarande levnadssätt. Vi använder resurser som inte förnyas i den takt som vi förbrukar dem. Vi sprider avfall och släpper ut ämnen till luft, mark och vatten som naturen har svårt att ta hand om. En ändring av detta beteende är nödvändig för att framtida generationer ska få en möjlighet till rimligt liv. Alla måste vi bidra med ett strå till stacken. Många gör det redan!

 

Förutsättningar

För att nå de mervärden som ett lyckat miljöarbete kan resultera till krävs att miljöfrågorna kommer upp på dagordningen och görs till en strategisk ledningsfråga samt integreras i hela organisations verksamhet. Företagsledningens engagemang och personalens delaktighet är i första hand förutsättningarna för ett lyckat miljöarbete.
Företagsledningen har en central roll i miljöledningsarbetet. Ledningen måste gå i täten för arbetet och driva frågorna, annars får de inte någon genomslagskraft. Ledningen måste sedan sätta till de resurser som behövs.
Miljöledningssystem är ett hjälpmedel för att utveckla ett effektivt systematiskt miljöarbete och hålla det levande. Ett miljöledningssystem skapas.

 Som styrdokument kan miljöarbetet ske utifrån en bestämd standard.

Till sidans topp

Verktyg

Företag som vill bedriva ett seriöst miljöarbete i sin verksamhet har nytta av att införa ett miljöledningssystem (MLS). Ett MLS ska fungera som ett verktyg genom hela miljöarbetet och finns i olika modeller.

Ett bra MLS kännetecknas av att det ska ge följande resultat/effekter:


  •   Begränsa och förebygga miljöpåverkan
  •   Säkerställa att lagar och andra miljökrav uppfylls
  •   Bidra till att miljöprestandan förbättras över tiden
  •   Bidra till att ekonomiskt resursslöseri undviks
  •   Bidra till ordning och reda
  •   Bidra till effektivare arbetsrutiner
  •   Bidra till att stärka företagets varumärke
  •   Bidra till att ge affärsmässiga konkurrensfördelar

MLS kan byggas upp i egen modell utifrån yttre och egna krav men kan även utvecklas utifrån en kravstandard för att möjliggöra revidering av tredje part. Det finns även färdiga mallsystem att köpa.
Många förknippar MLS direkt med den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 alternativt EMAS vilka båda innehåller kravspecifikationer på MLS. I Sverige är olika kommuners miljödiplomeringssystem samt Företagarnas Riksorganisations Verksamhetsledningssystem FR2000 de mest kända.
Utöver miljöarbete är FR2000 ett verksamhetsledningssystem för kvalitet, hälsa, säkerhet samt kompetensförsörjning, vilket gör detta verktyg unikt i sig.
FR2000 är utvecklat av företagare för små och medelstora företag men kan även anpassas till större företag. Kraven motsvarar de som finns i ISO-standarderna, men genomförandet är enklare och systemet är billigare att certifiera.

Andra verktyg som kan underlätta miljöarbetet är energiledningssystem, kemikaliesystem, system för att hantera lagar och andra krav m.fl..

 

Bekräftelse

För att miljöarbetet ska få önskat genomslag hos företagets intressenter behöver arbetet förmedlas. Dessutom finns lagkrav i årsredovisningslagen om företaget bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Ett sätt att visa sitt miljöarbete är att ge ut en miljöredovisning i samband med årsredovisningen.
De företag som arbetar efter riktlinjerna i EMAS och ISO 14001 kan låta en oberoende part granska miljöledningssystemet. På så sätt kan företaget få ett bevis på att miljöarbetet fungerar utifrån kravspecifikationerna. Uppfyller miljöledningssystemet de krav som ställs i förordningen respektive standarden kan företaget erhålla en EMAS-registrering eller ett ISO-14001-certifikat.
Även FR2000 har oberoende certifieringsrevisorer som kan utfärda FR2000-certifikat om systemet uppfyller de krav som finns i FR2000. Organisationerna revideras då antingen mot en basversion av FR2000 eller mot en branschanpassad version.
Men det finns även förenklade MLS i andra former, exempelvis ”miljödiplom”, miljöintyg” etc.