Tjänster


Miljösupport erbjuder rådgivning och tjänster inom miljö, kvalitet, livsmedel, arbetsmiljö, brandskydd, egenkontrollprogram, energiutredning och lagefterlevnad. Inom Miljösupport finns även kompetens att bygga ledningssystem, t.ex. FR2000 och ISO 14 001, utföra miljöutredningar och MKB, arrangera utbildningar och genomföra PCB-inventeringar m.m.

Miljösupport har ett brett och kunskapsrikt nätverk med aktörer från näringsliv, Linköpings kommun, Länsstyrelsen, Linköpings universitet, Miljönätverk, m.fl. varför alla frågor inom miljöområdet och närliggande ämnen är välkomna.

Områden

Energi
Kvalitetsarbete
Miljöutredning
Miljöledning
Miljökonsekvensbeskrivning
Anmälan och tillståndsplikt
Livscykelanalys
Miljömarknadsföring
Kemikaliehantering
Lagar och förordningar
Riskhantering
Arbetsmiljöskydd
Brandskydd
FR2000
Utbildningar
PCB-inventering 

 

Energi

Allt fler organisationer inser värdet i att det är lönsamt att göra seriösa insatser för att identifiera hur verksamhetens energistatus är och energieffektivisera i sin verksamhet.
En del gör redan satsningar på energiområdet utan att det finns pålagor från myndigheter därför att de ser vinsterna med energieffektivisering. Men det finns väldigt många som inte har gjort någonting.
Utöver att det oftast finns väldigt goda direkta ekonomiska incitament för energieffektivisering är det bra ur ett miljöperspektiv. Med goda miljöinsatser, som även marknadsförs, ökas organisationens Goodwill vilket i slutänden ger konkurrensfördelar och därmed även ekonomiska fördelar.
Ur ett globalt perspektiv anses, från de allra flesta forskare, att energianvändning från fossila källor med ökad koldioxidhalt i vår atmosfär, är den största bidragande orsaken till den så kallade växthuseffekten som leder till allt varmare klimat och högre havsnivåer. Om inte de ökande koldioxidhalterna stoppas kommer det att påverka människans möjligheter till liv på jorden, och det inom en inte så lång framtid, det kan komma att drabba den nu kommande generationen väldigt hårt.
Det betyder att vi alla måste hjälpas åt att förändra våra beteenden och utrusningar som berör energianvändning på alla nivåer. Fastigheter, industrier och transporter är nämnda som de högst rankade områdena när det gäller utsläpp av koldioxid och de är även de områden där det finns väldigt mycket att göra för att energieffektivisera.
Det finns EU-beslut på att man ska göra gemensamma satsningar för att minska energianvändningen. I Sverige har vi fått en lagstiftning om att alla byggnader (med vissa undantag) ska deklareras om energistatus – så kallad Energideklaration. Läs mer om detta under rubriken Energideklaration.


Energiutredning - Energisupport


Miljösupport samarbetar med NGL Teknik i Linköping och VVS och Miljökonsult AB i ett konsortium kallat
Energisupport.

Energisupport har en oberoende tjänst för energiutredningar, vilket betyder att vi som aktör inte är säljare av en viss produkt inom ett specifikt energiområde. Det gör vår tjänst unik och innebär att vi är objektiva när vi utför kartläggningen – det vill säga att vi studerar alla energiområden utan att ha som mål att göra målinriktade analyser för ett speciellt område. I kartläggningen ingår så väl vatten, värme, ventilation, el som byggnadens prestanda. Vår metod bjuder in kunden till inflytande och kontroll över resultaten samt vilka åtgärder och investeringar som är intressanta att satsa på. I metoden finns inga krav om att de besparingar som uppstår efter effektiviseringar ska tillfalla Energisupport, kunden får behålla hela vinsten. Oberoendet i Energisupports energiutredning gör att tjänsten är unik i sitt slag. Energisupport erbjuder att identifiera vilka energiaspekter verksamheten har att beakta, göra bedömning av vilka som går att effektivisera, göra investeringskalkyler samt planera energiarbetet. Vi har utvecklat en metod som systematiserar och därmed kvalitetssäkrar processen för energiutredningen. Dessutom har två web-baserade system utvecklats för insamling av energiflöden. För att kartlägga energiflödena används två system NGL DISA och NGL VESTAT. Dessa samlar in data som går att fjärravläsa vilket underlättar arbetet och besparar transporter för avläsning. Det möjliggör även att analysera insamlad data med hjälp av digitala mönster i form av bl.a. stapeldiagram. För övervakning kan även larm kopplas till för avvikande förbrukning.

Vår arbetsmetod samt påföljande processer framgår i följande flödesbild
stapeldiagram Energiledningssystem
När du som kund har en god uppfattning om energistatusen och vilka åtgärder som är aktuella kan det vara värt att komplettera dokumentationen med nya eller befintliga rutiner för utvecklingen av energiarbetet samt måluppsättning och uppföljning. Att på det sättet systematisera energiarbetet underlättar att nå målen i energiplanen. Dessa kan implementeras i övrigt verksamhetsledningssystem om det finns eller så upprättas ett Energiledningssystem. Om så önskas finns möjlighet att certifiera energiledningsarbetet enligt standarden EN 16001. Fortsättning under utveckling.

Energideklaration


Lagen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:19) syftar till effektivisera energianvändningen i byggnader och därmed minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, men den skall även främja en god inomhusmiljö.

En energideklaration redogör bl.a. för byggnadens energiprestanda, OVK-kontroll och radonmätning.

Den beskriver byggnadens energiprestanda och innehåller rekommendationer om energibesparande åtgärdsförslag. Därför kan man se energideklarationen som ett underlag för att göra åtgärder för kostnadsbesparingar.

Byggnader som är indelade som specialbyggnader enligt fastighetstaxeringslagen, tex skolor, bibliotek, vårdbyggnader, och som är större än 1000kvm, ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Även byggnader som upplåts med nyttjanderätt, tex hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut, ska ha en energideklaration. Sedan 2009 ska energideklarationer tas fram vid nybyggnation och försäljning av byggnader, även villor.

Miljösupport samarbetar med Energibyrån Q AB. Energibyrån är ackrediterad av SWEDAC i enlighet med Boverkets kvar vars funktion är att vara oberoende kontrollorgan åt myndigheten. Miljösupport hjälper dig som byggnadsägare med formaliteterna omkring energideklarering, vilket resultat behandlas och kontrolleras av Energibyrån som ser till att energideklarationen utfärdas.

Mer information om energideklarationer m.m finns på Boverkets hemsida.
www.boverket.se

MILJÖSUPPORT ERBJUDER BYGGNADSÄGARE HJÄLP ATT UPPFYLLA KRAVEN I ENLIGHET MED LAGSTIFTNINGEN. 

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete handlar om att systematiskt reflektera över alla delar av verksamheten, och att skapa relevanta rutiner för återkommande uppföljning och förbättring.
Ett kontinuerligt kvalitetsarbete gynnar framväxten av en kvalitetskultur. En sådan kultur är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitetsutveckling och därmed för företagets framtid. Därför bör kvalitetsarbetet integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.
Kvalitetsarbete omfattar alla de processer inom en organisation som syftar till att göra organisationen bättre på att hantera sin egen utveckling i arbetet för en ökad måluppfyllelse. I detta arbete är organisationens ledning av avgörande betydelse.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING FÖR UTVECKLING AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE VILKET ÄVEN KAN INNEFATTA INFÖRANDE AV LEDNINGSSYSTEM, UTVÄRDERING OCH INTERNREVISION. VI ARBETAR MED LEDNINGSSYSTEMET FR2000 OCH KAN ERBJUDA SAMORDNAD ELLER ENSKILD VÄGLEDNING FÖR FÖRETAG.

Till sidans topp
 

Miljöutredning

Det första steget i miljöarbetet är att fastställa hur företaget förhåller sig till miljön, det vill säga hur företagets totala verksamhet inklusive produkter/tjänster påverkar miljön. Man gör en nulägesanalys eller en så kallad miljöutredning för att få fram ett nuläge. I miljöutredningen kartlägger man även vilka lagar och andra krav som reglerar företagets verksamhet. När man utfört miljöutredningen sammanställer man resultaten i en Miljörapport. Miljörapporten ligger sedan till grund för det fortsatta miljöarbetet.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING FÖR PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV MILJÖUTREDNING, SAMT SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT OCH RAPPORTSKRIVNING.

Till sidans topp

Miljöledning

För att nå önskvärda effekter som ett lyckat miljöarbete bör resultera till krävs att miljöfrågorna kommer upp på dagordningen och görs till en strategisk ledningsfråga samt integreras i hela organisations verksamhet.

Miljöledning går ut på att företagets högsta ledning ska leda företaget mot en fördelaktig framtida position med hjälp av ett effektivt och genomtänkt miljöarbete. Syftet ska vara att minimera den negativa miljöpåverkan som företagets verksamhet bidrar med. Därutöver kan fler positiva effekter genereras så som kostnadsbesparingar, ordning och reda, ökad trivsel och utökade affärsmöjligheter.

I miljöledningsarbetet ska ett strategiskt miljöarbete byggas upp, utbildning av medarbetare ske, rutiner utvecklas och dokumenteras, internrevisioner utföras och utvärderingar göras.

Till verktyg kan miljöarbetet ske utifrån ett ledningssystem, en bestämd strategi.
Ledningssystemet kan byggas upp i egen modell utifrån egna krav men kan även utvecklas utifrån en bestämd kravstandard för att möjliggöra revidering av andra eller tredje part.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING FÖR ATT UTVECKLA ETT SYSTEMATISKT MILJÖARBETE. MILJÖSUPPORT GENOMFÖR UTBILDNING, UTVECKLING AV DOKUMENT, INTERNREVISION ETC. MILJÖSUPPORT ARBETAR BL.A. MED LEDNINGSSYSTEMEN FR2000 OCH ISO 14001 OCH KAN ERBJUDA SAMORDNAD ELLER ENSKILD VÄGLEDNING FÖR FÖRETAG.

Till sidans topp

Miljökonsekvensbeskrivning

Syftet med en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att i ett samlat dokument identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan ha på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. För företag som använder avsevärda mängder farliga kemikalier är syftet dessutom att identifiera och bedöma faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten hos företaget.
Under projektets utveckling från idé till genomförande kan arbetet med MKB öka projektets miljöhänsyn och ge bättre kvalité i planeringsprocesserna. Beslutsunderlaget MKB ska synliggöra viktiga miljöfrågor innan beslut tas.
En MKB skall alltid redovisa direkta och indirekta effekter av hushållningen med material, råvaror och energi.
En MKB får anses vara av grundläggande betydelse när en myndighet ska tillståndspröva ett projekt. För att kunna bedöma verkningarna av ett projekt måste myndigheten ha ett brett underlag som redovisar en klar bild av de skilda konsekvenser som projektet innebär.
Ibland kan det vara av betydelse att göra en MKB om ingen åtgärd utförs, dvs låta allt vara som det är, för att fullständiga beslutsunderlaget.
En MKB upprättas av den som ansvarar för projektet eller som ger in en ansökan om tillstånd.
En MKB ska enligt MB ingå i ansökan om tillstånd. Kravet om MKB gäller även om tillstånd för verksamhet finns och ansökan om utbyggnad eller ändring lämnas. Det finns dessutom en rad andra markanvändningar där reglerna om MKB råder enlig MB.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER HJÄLP FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ELLER VÄGLEDNING TILL RELEVANT EXPERTIS I OMRÅDET.

Till sidans topp 

Anmälan och tillståndsplikt

En del företag är anmälnings- eller tillståndspliktiga och har därmed krav på sig att göra en anmälan eller söka tillstånd för sin verksamhet. Enligt Miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd bedriva miljöfarlig verksamhet som har beteckningen A eller B. Också ändringar av verksamhet med tidigare tillstånd kräver att nytt tillstånd inhämtas. I fråga om små verksamheter som endast lokalt påverkar omgivningen kan det räcka med en anmälan.

Av 9 kapitlet Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och dess bilaga, framgår vilka typer av miljöfarlig verksamhet som:
- måste anmäla sin verksamhet till den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen (C-anläggning)
- ska prövas hos länsstyrelsen (B-anläggning)
- ska prövas av miljödomstolen (A-anläggning)
Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större jordbruk, större livsmedelsproducenter, garverier, kemikalieframställning, gummitillverkning, viss avfallshantering, ytbehandlingsanläggningar och större verkstadsindustrier.
En verksamhetsutövare kan, även om den inte omfattas av tillståndsplikt, föreläggas av tillsynsmyndigheten att denne ska söka tillstånd för verksamheten. Detta om verksamheten medför betydande risk för föroreningar eller andra betydande olägenheter. Detta gäller såväl för pågående som planerade verksamheter.
Många olika dokument och bilagor ska fyllas i vid en anmälan eller tillståndsansökan. Det kan vara svårt att veta vad som ska bifogas, kompletteringar får ofta göras. Det drar gärna ut på tiden innan alla handlingar är i sin ordning. Detta kostar företagen ofta mycket pengar och resurser. Dessutom drabbas företag av kostnader i väntan på olika tillstånd. Tid är i allra högsta grad pengar för företagen. Därför kan det vara värt att anlita erfaren expertis för att ha så mycket som möjligt i ordning redan från början.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER HJÄLP ELLER VÄGLEDNING TILL RELEVANT OCH ERFAREN EXPERTIS FÖR ANMÄLAN OCH TILLSTÅNDSANSÖKAN.

Till sidans topp 

Livscykelanalys

För att styra produktutvecklingen i miljövänlig riktning används alltmer livscykelanalys som verktyg. En livscykelanalys syftar till att göra en bedömning vilken miljöpåverkan en produkt, en process eller en aktivitet har under dess hela livscykel. Det kan gälla en lampa, en biltvätt eller en konferens. Denna omfattar råvaruutvinning och förädling, tillverkning, transport, användning i olika steg, och slutligen avfallshantering. Livscykelanalys är svårt och kräver stora mängder information om hur processerna drivs inom alla stadier av livscykeln, t.ex. vad gäller materialförbrukning, energiförbrukning och miljöeffekter av olika verksamheter. Under arbetet med livscykelanalys upptäcker man ofta stora möjligheter till bättre resursanvändning, vilket är bra både för miljön oh för företaget.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING TILL RELEVANT OCH ERFAREN EXPERTIS I OMRÅDET.

Till sidans topp

Miljömarknadsföring

Miljöaspekterna blir allt vikigare för allt fler människor. Det är allt fler av Sveriges befolkning som väljer att handla mer miljömedvetet. Många är dessutom beredda att betala mer för miljöanpassade produkter och tjänster. Därför är det också viktigt för företag som har ett aktivt miljöarbete att visa det utåt.
För att lyckas med miljömarknadsföringen måste företaget bedriva ett aktivt seriöst miljöarbete, kommunicera det och inte minst bör företaget kunna erbjuda miljöanpassade produkter eller tjänster.
Det finns olika metoder att genomföra miljömarknadsföring. Den erbjudna produkten eller tjänsten avgör tillvägagångssättet. Exempel på att visa miljöengagemanget utåt är miljöredovisning, miljövarudeklaration eller media. Andra möjligheter att öka förtroendet är certifiering av miljöledningssystemet.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING I OMRÅDET. VID BEHOV ANLITAS RELEVANT OCH ERFAREN EXPERTIS I OMRÅDET.

Till sidans topp 

Kemikaliehantering

Hur påverkas ditt företag av kemikalielagstiftningen?
Den nya kemikalielagstiftning REACH som beräknas träda i kraft 2007 ökar kraven på dokumentation om kemikalier och deras risker.
Riskerna med kemikalier kan minimeras - om man vet vad man gör!
Rätt använda är kemikalier till nytta för mänskligheten
Fel använda kan kemikalier göra stor skada
Med hjälp av ett kraftfullt kemikaliesystem kan du få god hjälp.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING TILL RELEVANT OCH ERFAREN EXPERTIS I OMRÅDET.

Till sidans topp 

Lagar och förordningar

Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet att känna till hur den berör din verksamhet. Ständigt arbetas nya lagkrav och direktiv fram varför miljöfrågorna blir en allt mer central del för varje företag och organisation. Detta innebär att hantera uppdateringar inom lagområdet för dig med miljöansvar.
Hur tillämpar ni Miljöbalken i er verksamhet?

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING HUR DU KAN UPPRÄTTA SYSTEM FÖR ATT HÅLLA REDA PÅ AKTUELLA LAGAR OCH ANDRA KRAV SOM MÅSTE EFTERLEVAS.

Till sidans topp

Riskhantering

Riskhantering omfattar många skilda begrepp och åtgärder. Begreppet Risk Management (RM) och riskanalys kännetecknas av systematiskt arbete med bestämd analysmetod och syftar till att skydda verksamhetens resurser och inkomstmöjligheter. Detta sker genom att man hanterar verksamhetens skaderisker så att verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum av störningar till lägsta möjliga kostnad. Utöver säkerhetsrisker som gäller det fysiska skyddet kan alla företag drabbas av person-, egendoms-, miljö-, ansvars- och avbrottsskador.
Genom att inventera verksamhetens risker och genomföra säkerhetsanalyser inom olika detaljerade områden kan man förstå varför olika situationer uppstår och händelser inträffar. Detta är en förutsättning för att nå fram till en effektiv riskhantering.
Dessutom har företag flera regelverk att rätta sig efter, exempelvis Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1, Lag om skydd mot olyckor och Föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor - SÄIFS 2000:2 där krav ställs på att verksamhetsutövare ska genomföra riskanalyser.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING ATT UTFÖRA RISKANALYSER. VID BEHOV ANLITAS RELEVANT OCH ERFAREN EXPERTIS I OMRÅDET.

Till sidans topp 

Arbetsmiljöskydd

I arbetsmiljölagstiftningen, bl.a. i föreskriften AFS:2001:1, sägs det att arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås.
Arbetsmiljöfrågor skall vara inordnade i verksamheten och omfatta både de sociala och psykologiska förhållandena på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska:

 •  vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
 •  instruera och informera de anställda för att undvika risker
 •  organisera rehabiliterings- och anpassningsverksamhet
 •   anlita den företagshälsovård som behövs

Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, bl.a. genom att:

 •  göra riskbedömningar
 •  utreda ohälsa, olycksfall, allvarliga tillbud
 •  genomföra åtgärder
 •  kontrollera åtgärderna
 •   fördela arbetsmiljöuppgifter

Arbetstagarens ansvar är att:

 •   medverka i arbetsmiljöarbetet
 •   följa föreskrifter
 •   delta i genomförandet av åtgärder
 •   använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning
MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING I ARBETET MED ATT INFÖRA ETT SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE. I SAKFRÅGOR ERBJUDS VÄGLEDNING TILL RELEVANT EXPERTIS I OMRÅDET.

Till sidans topp 

Brandskydd

Som arbetsgivare Du har ansvaret för att förebyggande åtgärder vidtas för att hindra att brand uppkommer och sprids. Sådana åtgärder ska enligt lagstiftningen ske på arbetsgivarens eget initiativ. Arbetsgivaren är också skyldig att ge anställda ledigt för övning i brandsläckning och utrymning. Syftet är att skydda dina anställda, din verksamhet, dina lokaler, dina inventarier och ditt rykte. Det är ingen annan som har ansvaret
Som ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är du skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Ägare och nyttjare ska fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand. För varje byggnad eller anläggning ska det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används.
Dokumentation ska finnas om rutiner för ansvar, organisation, utbildning, instruktioner och rutiner, dokumentation, drift och underhåll samt kontroll och uppföljning.

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING I ARBETET MED ATT INFÖRA ETT SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. I SAKFRÅGOR ERBJUDS VÄGLEDNING TILL RELEVANT EXPERTIS I OMRÅDET

Till sidans topp

FR2000

FR2000 står för enkelhet, affärsmässighet och ständigt förbättringsarbete. Det är ett samlat certifierbart ledningssystem för miljö, kvalitet, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Kravspecifikation för FR2000 motsvarar krav i motsvarande ISO-standarder för kvalitet, miljö och kompetensförsörjning samt AFS 2001:01 – systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3.

FR2000 är enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Organisationen ska kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp.

FR2000 har låg certifieringskostnad.

Ett flertal branschföreningar har anslutit sig till FR2000 och gjort egna anpassningar med specifika krav för branschen.

Läs mer om FR2000

MILJÖSUPPORT ERBJUDER VÄGLEDNING I ARBETET MED ATT INFÖRA  FR2000.

Till sidans topp

Utbildningar

Ett framgångrikt verksamhetsarbete ger fördelar så som ökad effektivitet och lönsamhet. Vi vet att en god och gemensam kunskapsbas hos alla i verksamheten är nyckeln för att uppnå detta. Miljösupport erbjuder ditt företag roliga och engagerande utbildningar inom miljö, energi, arbetsmiljö, kvalitet, brandskydd och livsmedel. Vi erbjuder även möjligheten att verksamhetsanpassa utbildningen efter din unika verksamhet om så önskas. Med Miljösupports roliga utbildningar kan din verksamhet nå resultat du inte trodde var möjliga!

Läs mer om utbildningar


MILJÖSUPPORT ERBJUDER UTBILDNINGAR MED UNIKA METODER SOM HÖJER ENGANGEMANGET

 

Till sidans topp

PCB-inventering

Enligt PCB-förordningen (2007:19) ska alla fastighetsägare i Sverige med byggnader som uppförts eller renoverats mellan åren 1956-1973 ha genomfört en PCB-inventering innan sista juni 2008. 1- och 2- familjs-fastigheter är undantagna.
PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne som bl.a. förekommer i fog- och golvmassor från den aktuella tiden. Vid en inventering går man systematiskt igenom byggnaden och tar prover där man misstänka att PCB finns. Dessa skickas sedan till analys för att fastställa ev. förekomst. Långt ifrån alla byggnader med krav om inventering var vid tidpunkten inventerade. Den kommunala tillsynsmyndigheten har till uppgift att kontrollera att förordningen följs och har därmed förfogenhet att ge föreläggande och vite då kraven inte uppfyllts. För att slippa föreläggande och ev. vite rekommenderar vi att kontakta Miljösupport för rådgivning av åtgärd.
Läs gärna mer om PCB på www.sanerapcb.nu


MILJÖSUPPORT ERBJUDER FASTIGHETSÄGARE HJÄLP ATT UPPFYLLA KRAVEN I ENLIGHET MED PCB-FÖRORDNINGEN. VI ÄR UTBILDADE OCH ARBETER ENLIGT RIKTLINJER FRÅN SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND. VI SAMARBETAR ÄVEN MED SANERINGSFÖRETAG OCH KAN DÄRMED ERBJUDA EN HELHETSLÖSNING PÅ PCB-FRÅGAN.

Till sidans topp